13 March 2011

Definition: Picture
Kunyomi: -
Onyomi: エ (e) ; カイ (kai)
Stroke Count: 12
Radical:

09 January 2011

Definition: Europe
Kunyomi:
Onyomi: オウ (ou)
Stroke Count: 8

Definition: India, Seal, Mark, Stamp, Trace
Kunyomi: しるし (shirusi) ;  しる.す (shirusu)
Onyomi: イン (in)
Stroke Count: 6

Definition: Germany, alone
Kunyomi: ひと.り (hitori)
Onyomi: ドク (doku)
Stroke Count: 9
Radical:

Definition: France, Buddha
Kunyomi: ほとけ (hotoke)
Onyomi: ブツ (butsu)
Stroke Count: 4
Radical:

Definition: Happiness, Good Fortune
Kunyomi: しあわ.せ (shiawa.se) ; さいわ.い (saiwai) ; さち (sachi)
Onyomi: コウ (kou)
Stroke Count: 8

05 January 2011

Definition: Plentiful, Rich
Kunyomi: ゆた.かな (yutakana)
Onyomi: ホウ (hou)
Stroke Count: 13
Radical:

Definition: Soft, Tender, Gentle
Kunyomi: やわ.らかい (yawarakai)
Onyomi: ジュウ (jyuu) ; ニュウ (nyuu)
Stroke Count: 9

Definition: Poor
Kunyomi: まず.しい (mazushii)
Onyomi: ヒン (hin) ; ビン (bin)
Stroke Count: 11

Definition: Shallow
Kunyomi: あさ.い (asai)
Onyomi: セン(sen)
Stroke Count: 9
Radical:

Definition: Soft
Kunyomi: やわ.らかい (yawarakai)
Onyomi: ナン (nan)
Stroke Count: 11
Radical:

Definition: Neck, Head
Kunyomi: くび (kubi)
Onyomi: シュ (shu)
Stroke Count: 9

Definition: Hard, Stiff
Kunyomi: かた.い (katai)
Onyomi: コウ (kou)
Stroke Count: 12
Radical:

Definition: Concentrated 
Kunyomi: こ.い (koi)
Onyomi: ノウ (nou)
Stroke Count: 16
Radical:

Definition: Thin
Kunyomi: うす.い (usui) ; うす.れる (usureru) ; うす.まる (usumaru) ; うす.める (usumeru)
Onyomi: ハク (haku)
Stroke Count: 16